Privacybeleid

Privacybeleid van Stresspreventie.nl

Stresspreventie.nl host deze pagina en verzamelt bepaalde Persoonsgegevens van de Gebruikers.

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

Stresspreventie.nl

Langeville 19

Yerseke

Eigenaar contact-e-mailadres: info@stresspreventie.nl

Soorten verzamelde Gegevens

Onder het soort gegevens dat Stresspreventie.nl zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: e-mailadres; Cookie; Gebruiksgegevens; Gegevens meegedeeld tijdens het gebruik van de service.

De volledige informatie over elk soort verzamelde Persoonsgegevens staat in de daaraan gewijde artikelen van dit privacybeleid of in specifieke tekst en uitleg die voorafgaand aan de Gegevensverzameling wordt weergegeven.
Persoonsgegevens kunnen door de Gebruiker zelf worden aangeleverd of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van Stresspreventie.nl.
Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van alle door Stresspreventie.nl gevraagde Gegevens verplicht en als u deze Gegevens niet verstrekt, kan Stresspreventie.nl haar Diensten mogelijk niet verlenen. In gevallen waarin Stresspreventie.nl specifiek aangeeft dat bepaalde Gegevens niet verplicht zijn, kunnen Gebruikers kiezen of ze deze Gegevens al dan niet verstrekken, zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of de werking van de Dienst.
Als Gebruikers niet zeker weten welke Persoonsgegevens verplicht verstrekt moeten worden, kunnen zij contact opnemen met de Eigenaar.
Het gebruik van Cookies – of andere tracking tools – door Stresspreventie.nl of door de eigenaren van de diensten van derden die worden gebruikt door Stresspreventie.nl dient om de door de Gebruiker gevraagde Dienst te verlenen, naast de andere doelen die in dit document en in het Cookiebeleid worden aangegeven, indien daarvan sprake is.

De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor Persoonsgegevens van derden die worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld door Stresspreventie.nl en zij bevestigen dat zij toestemming van de derde partij hebben om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

Wijze en plaats van de gegevensverwerking

Verwerkingsmethode

De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van de Gegevens zonder toestemming te voorkomen.
De verwerking van de Gegevens vindt plaats met gebruik van computers en/of IT-tools, waarbij organisatieprocedures en werkwijzen worden gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven doelen. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde met de verwerking belaste personen die zijn betrokken bij de exploitatie van Stresspreventie.nl (beheer, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of door de Eigenaar als Gegevensverwerkers aangestelde externe partijen (zoals externe technische serviceproviders, mailprogramma’s, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus). De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden aangevraagd.

Rechtsgrond voor verwerking

De Eigenaar mag Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken in een van de volgende gevallen, indien:

 • Gebruikers hun toestemming voor een of meerdere specifieke doelen hebben gegeven; Opmerking: In bepaalde rechtsgebieden mag de Eigenaar mogelijk Persoonsgegevens verwerken totdat de Gebruiker hiertegen bezwaar maakt (“opt-out”), zonder dat daarvoor toestemming nodig is of zich een van de volgende rechtsgronden voordoet. Dit geldt echter niet wanneer Europees gegevensbeschermingsrecht van toepassing is op de verwerking van Persoonsgegevens;
 • het verstrekken van Gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de Eigenaar rust;
 • de verwerking gerelateerd is aan een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar of van derden.

In ieder geval is de Eigenaar graag bereid om de specifieke rechtsgrond te verduidelijken die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een noodzakelijk vereiste om een overeenkomst te sluiten.

Locatie

De Gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van de Eigenaar en andere plaatsen waar de partijen die bij de verwerking zijn betrokken zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van Gebruikers, kan de doorgifte van persoonsgegevens inhouden dat de Gegevens van de Gebruikers worden doorgegeven naar een ander land dan het eigen land. Voor meer informatie over de verwerkingslocatie van dergelijke doorgegeven Gegevens, kunnen Gebruikers het artikel met details over de verwerking van Persoonsgegevens raadplegen.

Gebruikers hebben ook recht op informatie over de rechtsgrond van de doorgifte van Gegevens naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie naar internationaal publiek recht of opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de beveiligingsmaatregelen die door de Eigenaar zijn genomen om hun Gegevens te beschermen.

Als een dergelijke doorgifte plaatsvindt, kunnen Gebruikers meer te weten komen door de relevante artikelen in dit document te raadplegen of door navraag te doen bij de Eigenaar met behulp van de informatie in het onderdeel contact.

Bewaartijd

Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom geldt het volgende:

 • Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een overeenkomst tussen de Eigenaar en de Gebruiker worden bewaard totdat deze overeenkomst volledig is uitgevoerd.
 • Persoonsgegevens die ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar zijn verzameld, worden bewaard zolang dat nodig is om deze doelen te verwezenlijken. Gebruikers kunnen specifieke informatie over de gerechtvaardigde belangen die de Eigenaar nastreeft vinden in de relevante artikelen van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

De Eigenaar kan worden toegestaan om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn om Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in opdracht van een overheidsinstelling.

Na afloop van de bewaartermijn worden de Persoonsgegevens gewist. Daarom kan het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden opgelegd na het verstrijken van de bewaartermijn.

Het doel van de verwerking

De Gegevens ten aanzien van de Gebruiker worden verzameld zodat de Eigenaar zijn Diensten kan verlenen en voor de volgende doeleinden: Beheer van de Gebruikersdatabase, Opslag en beheer van Back-ups, Optimalisatie en verdeling van verkeer, Analyses, Remarketing en gedragsgerichte reclame, Interactie met externe sociale netwerken en platforms, Adverteren, Beheren van openings- en uitnodigingspagina’s, Interactie met live chatplatforms, Verwerking van betalingen, Bewaking van de infrastructuur, Weergave van content van externe platforms, Interactie met dataverzamelplatforms en andere derde partijen, Testen van prestaties en kenmerken van content (A/B-testen) en Hosting- en back-endinfrastructuur.

Gebruikers kunnen meer gedetailleerde informatie vinden over deze doelen van verwerking en over de specifieke Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt in de betreffende artikelen van dit document.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:

 • Adverteren

Met dit soort diensten kunnen Gebruikersgegevens worden gebruikt voor advertenties en communicatie die worden weergegeven in de vorm van banners en andere advertenties op OptimaleGezondheid.com, die kunnen zijn gebaseerd op de belangstelling van de Gebruiker.
Dit betekent niet dat alle Persoonsgegevens voor dit doel worden gebruikt. Informatie en gebruiksvoorwaarden staan hieronder weergegeven.
Bepaalde hieronder aangegeven diensten kunnen gebruikmaken van cookies om Gebruikers te identificeren of ze kunnen een gedragsmatige retargetingtechniek toepassen, i.e. het weergeven van advertenties die zijn gericht op de belangstelling en het gedrag van de Gebruiker, ook buiten OptimaleGezondheid.com. Lees voor meer informatie hierover het privacybeleid van de betreffende diensten.
In aanvulling op een willekeurige opt-out, aangeboden door de onderstaande diensten, mag de Gebruiker zich afmelden voor het gebruik van cookies van de diensten van derde partijen door naar de afmeldpagina van het Network Advertising Initiative te gaan.

Google Adsense (Google LLC)

Google AdSense is een advertentiedienst die wordt aangeboden door Google LLC. Deze dienst gebruikt de “DoubleClick”-cookie, die het gebruik van Stresspreventie.nl volgt en het gedrag van de Gebruiker ten aanzien van advertenties en aangeboden producten en diensten.
Gebruikers kunnen ervoor kiezen om alle DoubleClick-cookies uit te zetten door te gaan naar: Advertentie-instellingen.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

 • Analyses

De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen de Eigenaar in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen.

Facebook Ads conversietracking (Facebook-pixel) (Facebook, Inc.)

De conversietracking van Facebook Ads (Facebook-pixel) is een analyseservice die wordt aangeboden door Facebook, Inc. die gegevens van het advertentienetwerk van Facebook koppelt aan acties die worden uitgevoerd door OptimaleGezondheid.com. De Facebook-pixel houdt conversies bij die kunnen worden toegeschreven aan advertenties op Facebook, op Instagram en in het Audience Network.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

Google Analytics met geanonimiseerd IP (Google LLC)

Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google LLC (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van OptimaleGezondheid.com, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.
Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.
Deze integratie van Google Analytics anonimiseert uw IP-adres. Dit werkt door het afkorten van de IP-adressen van de Gebruikers in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten binnen de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server verzonden en in de VS afgekort.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

WordPress Stat (Automattic Inc.)

WordPress Stats is een analyseservice die wordt aangeboden door Automattic Inc.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

 • Beheer van de Gebruikersdatabase

Met dit soort diensten kan de Eigenaar gebruikersprofielen creëren vanuit een e-mailadres, een eigennaam, of andere informatie die de Gebruiker verstrekt aan OptimaleGezondheid.com, en kunnen de activiteiten van de Gebruiker worden gevolgd door analysefuncties. Deze Persoonsgegevens kunnen ook worden gekoppeld aan openbaar beschikbare informatie over de Gebruiker (zoals profielen in sociale netwerken) en worden gebruikt om privéprofielen op te bouwen die de Eigenaar kan weergeven en gebruiken om Stresspreventie.nl te verbeteren.
Met bepaalde diensten kunnen ook periodiek berichten aan de Gebruiker worden verzonden, zoals e-mailberichten op basis van specifieke acties die in Stresspreventie.nl zijn uitgevoerd.

Mailblue / ActiveCampaign (ActiveCampaign, Inc.)

Mailblue / ActiveCampaign is een beheersservice voor gebruikersdatabases die wordt aangeboden door Mailblue / ActiveCampaign, Inc.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie; e-mailadres; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

 • Beheren van openings- en uitnodigingspagina’s

Met dit soort diensten kunt u openings- en uitnodigingspagina’s bouwen en beheren, i.e. pagina’s voor de presentatie van een product of dienst en waarop u uw contactinformatie kunt toevoegen, zoals een e-mailadres.
Het beheer van deze pagina’s houdt in dat deze services de Persoonsgegevens behandelen die door de pagina’s worden verzameld, waaronder Gebruiksgegevens.

Instapage (Instapage, Inc.)

Instapage is een beheersservice voor openingspagina’s die wordt aangeboden door Instapage, Inc., waarmee Stresspreventie.nl e-mailadressen van Gebruikers die belangstelling hebben voor zijn dienst kan verzamelen.
Met Instapage kan de Eigenaar de reacties van de Gebruiker volgen en analyseren ten aanzien van het websiteverkeer of gedrag ten aanzien van wijzigingen in de structuur, tekst of andere componenten van de gemaakte openingspagina’s.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie; e-mailadres; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Leadpages (Avenue 81, Inc.)

Leadpages is een beheersservice voor openingspagina’s die wordt aangeboden door Avenue 81, Inc., waarmee Stresspreventie.nl e-mailadressen van Gebruikers die belangstelling hebben voor zijn dienst kan verzamelen.
Met Leadpages kan de Eigenaar de reacties van de Gebruiker volgen en analyseren ten aanzien van het websiteverkeer of gedrag ten aanzien van wijzigingen in de structuur, tekst of andere componenten van de gemaakte openingspagina’s.

Verzamelde Persoonsgegevens: e-mailadres; Gebruiksgegevens; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

 • Bewaking van de infrastructuur

Met dit soort diensten kan Stresspreventie.nl gebruik en gedrag van de componenten ervan bewaken om de prestaties, de werking, het onderhoud en het opsporen en verhelpen van storingen te verbeteren.
Welke Persoonsgegevens worden verwerkt, is afhankelijk van de kenmerken en de manier waarop deze diensten, die de functie hebben om de activiteiten van Stresspreventie.nl te filteren worden geïmplementeerd.

Pingdom (Pingdom AB)

Pingdom is a monitoringservice die wordt aangeboden door Pingdom AB.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Zweden – Privacybeleid.

 • Hosting- en back-endinfrastructuur

Deze soort diensten hebben als doel het hosten van Gegevens en bestanden waarmee Stresspreventie.nl kan werken en wordt gedistribueerd, evenals het aanbieden van een gebruiksklare infrastructuur voor het functioneren van bepaalde functies of onderdelen van OptimaleGezondheid.com.
Bepaalde van deze diensten werken via servers die geografisch verspreid liggen, waardoor het moeilijk kan zijn om te bepalen waar de Persoonsgegevens feitelijk zijn opgeslagen.

Amazon Web Services (AWS) (Amazon Web Services, Inc.)

Amazon Web Services (AWS) is een hosting- en back-endservice service die wordt aangeboden door Amazon Web Services, Inc.

Verzamelde Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid; Duitsland – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

 • Interactie met dataverzamelplatforms en andere derde partijen

Deze soort diensten stellen Gebruikers in staat om direct vanaf de pagina’s van Stresspreventie.nl contact te leggen met dataverzamelplatforms of andere diensten met het doel data op te slaan en te hergebruiken.
Als een van deze diensten is geïnstalleerd, kan deze browse- en Gebruiksgegevens verzamelen op de pagina’s waarop deze is geïnstalleerd, zelfs als de gebruikers de dienst niet actief gebruiken.

Wufoo widget (Wufoo Inc.)

De Wufoo widget is een dienst om contact te maken met het Wufoo dataverzamelplatform die geleverd wordt door Wufoo Inc.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

 • Interactie met externe sociale netwerken en platforms

Met dit type diensten is rechtstreeks interactie mogelijk met sociale netwerken of andere externe platforms vanaf de pagina’s van OptimaleGezondheid.com.
De interactie en informatie die worden verkregen door Stresspreventie.nl worden altijd beheerst door de privacy-instellingen van de Gebruiker voor elk sociale netwerk.
Als dit type dienst is geïnstalleerd, kan deze nog steeds verkeersgegevens verzamelen voor de pagina’s waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers deze niet gebruiken.
We raden u aan om uit te loggen van de betreffende diensten om ervoor te zorgen dat de in Stresspreventie.nl verwerkte gegevens niet opnieuw worden gekoppeld aan het profiel van de Gebruiker.

Vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgets (Facebook, Inc.)

De vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgets zijn diensten die worden aangeboden door Facebook, Inc. waarmee interactie met het sociale netwerk van Facebook mogelijk is.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

Tweet-knop van Twitter en sociale widgets (Twitter, Inc.)

De tweet-knop van Twitter en sociale widgets zijn diensten die worden aangeboden door Twitter Inc. waarmee interactie met het sociale netwerk Twitter mogelijk is.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

YouTube-knop en sociale widgets (Google LLC)

De YouTube-knop en sociale widgets zijn diensten waarmee interactie mogelijk is met sociale netwerk YouTube, die worden aangeboden door Google LLC.

Verzamelde Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

 • Interactie met live chatplatforms

Met dit soort diensten is rechtstreeks interactie mogelijk met externe platforms voor live chats vanaf de pagina’s van OptimaleGezondheid.com, voor het opnemen van contact met of zodat contact met u opgenomen kan worden door de ondersteuningsservice van OptimaleGezondheid.com.
Als een van deze diensten is geïnstalleerd, kan deze browse- en Gebruiksgegevens verzamelen op de pagina’s waarop deze is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers de dienst niet actief gebruiken. Daarnaast kunnen live chatgesprekken worden opgenomen.

Olark Widget (Habla, Inc.)

De Olark Widget is een dienst voor interactie met het Olark-live chatplatform die wordt aangeboden door Habla, Inc.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens; Gegevens meegedeeld tijdens het gebruik van de service.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

 • Opslag en beheer van Back-ups

Met dit soort diensten kan de Eigenaar back-ups van Stresspreventie.nl opslaan en beheren op externe servers die door de serviceprovider zelf worden beheerd. De back-ups kunnen broncode en content bevatten, evenals de gegevens die de Gebruiker verstrekt aan OptimaleGezondheid.com.

Backup on Dropbox (Dropbox, Inc.)

Dropbox is een dienst voor het opslaan en beheren van back-ups die wordt aangeboden door Dropbox Inc.

Verzamelde Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

 • Optimalisatie en verdeling van verkeer

Met dit soort diensten kan Stresspreventie.nl zijn content verspreiden met gebruik van servers in verschillende landen en de prestaties ervan optimaliseren.
Welke Persoonsgegevens worden verwerkt is afhankelijk van de kenmerken en de manier waarop deze diensten worden geïmplementeerd. Hun functie is het filteren van de communicatie tussen Stresspreventie.nl en de browser van de Gebruiker.
Gezien de grote spreiding van dit systeem, is het moeilijk om de locaties te bepalen waarnaar de content met Persoonsgegevens van de Gebruiker worden overgebracht.

Cloudflare (Cloudflare)

Cloudflare is dienst voor optimalisatie en verdeling van verkeer die wordt aangeboden door Cloudflare Inc.
De manier waarop Cloudflare is geïntegreerd, betekent dat deze alle verkeer via Stresspreventie.nl filtert, i.e., communicatie tussen Stresspreventie.nl  en de browser van de Gebruiker, waarbij ook analysegegevens van Stresspreventie.nl worden verzameld.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

 • Remarketing en gedragsgerichte reclame

Met dit soort diensten kunnen Stresspreventie.nl en zijn partners geïnformeerd advertenties optimaliseren en aanbieden op basis van eerder gebruik van Stresspreventie.nl door de Gebruiker.
Deze activiteit wordt uitgevoerd door het volgen van Gebruiksgegevens en met gebruik van Cookies. Deze informatie wordt doorgegeven aan de partners die de remarketing en gedragsgerichte reclame-activiteiten beheren.
In aanvulling op een willekeurige opt-out, aangeboden door de onderstaande diensten, mag de Gebruiker zich afmelden voor het gebruik van cookies van de diensten van derde partijen door naar de afmeldpagina van het Network Advertising Initiative te gaan.

Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)

Facebook Custom Audience is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Facebook, Inc. en die de activiteit van Stresspreventie.nl koppelt aan het advertentienetwerk van Facebook.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie; e-mailadres.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)

Facebook Remarketing is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Facebook, Inc. en die de activiteit van Stresspreventie.nl koppelt aan het advertentienetwerk van Facebook.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

 • Testen van prestaties en kenmerken van content (A/B-testen)

Met de diensten in dit onderdeel kan de Eigenaar de reacties van de Gebruiker volgen en analyseren ten aanzien van het websiteverkeer of gedrag ten aanzien van wijzigingen in de structuur, tekst of andere componenten van OptimaleGezondheid.com.

Visual Website Optimizer (Wingify)

Visual Website Optimizer is een A/B-testservice die wordt aangeboden door Wingify Inc.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

 • Verwerking van betalingen

Met betalingsverwerkingsdiensten kan Stresspreventie.nl betalingen verwerken die per creditcard, bankoverschrijving of op andere wijze worden uitgevoerd. Om een betere beveiliging te bereiken, deelt Stresspreventie.nl uitsluitend de informatie die nodig is om de transactie uit te voeren met de financiële instellingen die de transactie verwerken.
Met bepaalde diensten kunnen ook periodiek berichten aan de Gebruiker worden verzonden, zoals e-mailberichten met facturen of kennisgevingen over de betaling.

Paypal (PayPal Inc.)

PayPal is een betalingsdienst die wordt aangeboden door PayPal Inc., waarmee Gebruikers online kunnen betalen.

Verzamelde Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: Zie het privacybeleid van PayPal – Privacybeleid.

SOFORT (SOFORT GmbH)

SOFORT is een betalingsdienst die wordt aangeboden door SOFORT GmbH.

Verzamelde Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: Duitsland – Privacybeleid.

 • Weergave van content van externe platforms

Met dit soort diensten kunt u content die op externe platforms is gehost direct op de pagina’s van Stresspreventie.nl bekijken en hiermee interacties uitvoeren.
Als dit type dienst is geïnstalleerd, kan deze nog steeds websiteverkeersgegevens verzamelen voor de pagina’s waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers deze niet gebruiken.

Vimeo video (Vimeo, LLC)

Vimeo is een dienst voor de visualisering van videocontent die wordt aangeboden door Vimeo, LLC waarmee Stresspreventie.nl dit soort content op zijn pagina’s kan opnemen.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Rechten van Gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt.

Gebruikers hebben in het bijzonder het recht om het volgende te doen:

 • Hun toestemming te allen tijde in te trekken. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken indien zij eerder hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.
 • Bezwaar te maken tegen verwerking van hun Gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming. Meer informatie is te vinden in het specifieke artikel hieronder.
 • Toegang tot hun Gegevens te verkrijgen. Gebruikers hebben het recht te weten of de Eigenaar de Gegevensverwerking uitvoert, kennis te nemen van bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie te krijgen van de Gegevens die worden verwerkt.
 • Te controleren en rectificatie te verzoeken. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun Gegevens te controleren en om bijwerking of rectificatie hiervan te verzoeken.
 • De verwerking van hun Gegevens te beperken. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van hun Gegevens te beperken. In dat geval zal de Eigenaar hun Gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan het opslaan ervan.
 • Hun Persoonsgegevens te laten wissen of op andere wijze te laten verwijderen. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de Eigenaar hun Gegevens te laten wissen.
 • Hun Gegevens te ontvangen en deze te laten doorgeven naar een andere Verwerkingsverantwoordelijke. Gebruikers hebben het recht hun Gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en, indien technisch mogelijk, die Gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de Gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op toestemming van de Gebruiker, op een overeenkomst waarbij de Gebruiker partij is of op precontractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien.
 • Een klacht in te dienen. Gebruikers hebben het recht een vordering in te stellen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Meer informatie over het recht om tegen verwerking bezwaar te maken

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in het kader van de uitoefening van openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen of met als doel de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar, kan de Gebruiker bezwaar maken tegen deze verwerking door ter rechtvaardiging van het bezwaar een reden op te geven die verband houdt met zijn of haar specifieke situatie.

Gebruikers moeten zich er echter van bewust zijn dat, indien hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, zij te allen tijde zonder opgave van redenen bezwaar kunnen maken tegen die verwerking. Gebruikers kunnen zich op de hoogte stellen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, in de relevante artikelen van dit document.

Hoe deze rechten uit te oefenen

Verzoeken om Gebruikersrechten uit te oefenen, kunnen aan de Eigenaar worden gericht via de contactgegevens die in dit document worden verstrekt. Deze verzoeken zijn kosteloos en zullen door de Eigenaar zo spoedig mogelijk en altijd binnen één maand worden behandeld.

Cookiebeleid

Stresspreventie.nl gebruikt Cookies. Meer informatie en de volledige kennisgeving over cookies kan de Gebruiker hier vinden: Cookiebeleid.

Bijkomende informatie over Gegevensverzameling en verwerking

Juridische procedures

De Eigenaar kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker gebruiken voor juridische doeleinden, voor de rechter of aan gerechtelijke procedures voorafgaande fasen in het geval van onrechtmatig gebruik van Stresspreventie.nl of de hieraan gerelateerde Diensten.
De Gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de Eigenaar genoodzaakt kan zijn Persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van overheidsinstellingen.

Bijkomende informatie over de Persoonsgegevens van de Gebruiker

Naast de informatie die in dit Privacybeleid is opgenomen, kan Stresspreventie.nl op verzoek de Gebruiker bijkomende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde Diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Met het oog op de werking en het onderhoud, kunnen Stresspreventie.nl en externe diensten bestanden verzamelen die de interactie met Stresspreventie.nl registreren (systeemlogboeken) of hiervoor andere Persoonsgegevens gebruiken (zoals het IP-adres).

Niet in dit beleid opgenomen informatie

Te allen tijde kan van de Eigenaar meer informatie over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens worden gevraagd. Zie hiervoor de contactinformatie aan het begin van dit document.

Hoe verzoeken om het browseverkeer niet bij te houden worden verwerkt

Stresspreventie.nl ondersteunt geen verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden.
Lees het privacy beleid van de externe diensten die worden gebruikt om te bepalen of deze voldoen aan verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden (Do Not Track).

Wijzigingen van dit privacybeleid

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door zijn Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en eventueel binnen Stresspreventie.nl en/of – voor zover technisch en juridisch haalbaar – door een kennisgeving te sturen naar de Gebruikers via contactgegevens die de Eigenaar beschikbaar staan. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.

Indien de wijzigingen betrekking hebben op de verwerkingsactiviteiten op basis van toestemming van de Gebruiker, dient de Eigenaar opnieuw toestemming van de Gebruiker te verkrijgen, voor zover dit is vereist.

Definities en juridisch kader

Persoonsgegevens (of Gegevens)

Alle gegevens die direct, indirect of in verband met andere gegevens – waaronder een persoonlijk identificatienummer – de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maken.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit Stresspreventie.nl (of externe diensten die worden ingezet in Stresspreventie.nl), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de Gebruikers van Stresspreventie.nl worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de Gebruiker, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de applicatie wordt doorgebracht) en de gegevens over het gevolgde pas binnen de applicatie, in het bijzonder gericht op de volgorde van de bezochte pagina’s en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die gebruikmaakt van Stresspreventie.nl die, tenzij anders is aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

Betrokkene

De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of Gegevenstoezichthouder)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die namens de Verwerker Persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke (of Eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van Stresspreventie.nl. De Verwerkingsverantwoordelijke is de Eigenaar van Stresspreventie.nl tenzij anderszins wordt aangegeven.

De middelen waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld of verwerkt.

Dienst

De Dienst die wordt aangeboden door Stresspreventie.nl zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookie

Kleine gegevenssets die op het apparaat van de Gebruiker wordt opgeslagen.


Juridische informatie

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van diverse wetgevingsregels, waaronder artikel 13/14 van de Europese verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op Stresspreventie.nl, tenzij anders vermeld in dit document.