Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Stresspreventie.nl

Artikel 1 | Definities & algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden) wordt verstaan onder:
 2. Stresspreventie.nl, gevestigd te Yerseke, Holland.
 3. Jij/je/jou(w): De opdrachtgever, een natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die een Overeenkomst met  is aangegaan of een offerte hiervoor aanvraagt.
 4. Overeenkomst: De ondertekende offerte/opdrachtbevestiging, waarmee Stresspreventie zich verplicht om werkzaamheden te verrichten op het gebied van training, coaching en workshop.
 5. Partijen/wij: Stresspreventie.nl en Opdrachtgever samen.
 6. Website: stresspreventie.nl
 7. Product(en): onze aangeboden diensten en online trainingen of een combinatie daarvan.
 8. Klant: de ondernemer of particulier die via de webshop of offerte onze diensten wil aanschaffen/heeft aangeschaft.
 9. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen voor de Overeenkomst waarbij deze afwijkingen zijn gemaakt.
 10. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht. We kunnen in onderling overleg nieuwe bepalingen opstellen.
 11. De voorwaarden zijn ook van toepassing op iedere derde die bij de uitvoering van de Overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
 12. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over schriftelijk, wordt tevens bedoeld: per e-mail.

Artikel 2 | Identiteit Carla Boone

Stresspreventie.nl is een eenmanszaak en heeft vele samenwerkingsverbanden

Postadres te Yerseke

E-mailadres: info@stresspreventie.nl

Bereikbaarheid: maandag – vrijdag van 09.00-17.00 uur

Ingeschreven KvK Breda onder nummer: 52689352

BTW ID: NL001735539B35

Artikel 3 | Totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, zodra ik een ondertekende offerte/opdrachtbevestiging of bevestigingsmail van je heb ontvangen.
 2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en aan het einde van de overeengekomen periode eindigt de Overeenkomst van rechtswege.
 3. Indien je het aanbod langs elektronische weg hebt aanvaard (oftewel: je hebt een onlinetraining gekocht), dan bevestig ik direct langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 4. Ik zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data bij het tot stand komen van elektronische overeenkomsten. Ook zorg ik voor een veilige webomgeving en neem ik passende veiligheidsmaatregelen zodat jij veilig online kan betalen.
 5. Alle overeenkomsten worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten en diensten.

Artikel 4 | Prijzen en offertes

 1. Al mijn offertes zijn vrijblijvend en vervallen 10 dagen na offertedatum.
 2. Ik kan niet aan mijn offertes worden gehouden indien jij redelijkerwijs had moeten begrijpen dat de offerte een vergissing of verschrijving bevat.
 3. De overeengekomen prijs is exclusief BTW en indien vermeld (bij particulieren) inclusief BTW.

Artikel 5 | Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Ik zal uiteraard mijn stinkende best doen om de Overeenkomst naar mijn beste inzicht en vermogen uitvoeren. Jouw resultaat = mijn resultaat. We gaan er samen vol voor!
 2. Met de uitvoering van de Overeenkomst neem ik een inspanningsverplichting op me en kan ik geen garanties bieden omtrent het behalen van het beoogde resultaat. Dit is immers afhankelijk van jouw inzet.
 3. Door Stresspreventie.nl opgegeven leverings- of oplevertermijnen, zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Ook dat is afhankelijk van de snelheid, inzet en door jullie te nemen acties.
 4. Om jullie zo goed mogelijk te helpen kan ik bepaalde werkzaamheden door andere experts laten verrichten. Uiteraard zal ik je hierover altijd tijdig inlichten en verstrek ik geen gegevens zonder toestemming.
 5. Ik heb de mogelijkheid om coach- en adviesgesprekken middels ZOOM te laten plaats vinden. Deze worden altijd opgenomen en toegezonden via mail zodat je ze altijd kunt terugkijken. Ik verwacht van jullie of jou dat je op de afgesproken tijd aanwezig bent. Mocht je later zijn dan wordt de verloren tijd niet ingehaald.
 6. Ik heb ten alle tijden het recht om vroegtijdig een overeenkomst te beëindigen als een van de volgende punten ter sprake komt: – een klant liegt of geeft niet de volledige informatie over zijn of haar situatie, er is sprake van roddel in de groep over mij of andere deelnemers, opdrachten worden niet uitgevoerd, een klant gaat veelvuldig over grenzen heen en negeert afspraken. Ik behoud hierbij het recht om het volledige bedrag te factureren, zonder korting.

Artikel 6 | Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling dient te geschieden op de door Stresspreventie.nl aangegeven wijze en binnen 8 dagen na factuurdatum en bij de eerste factuur: voor aanvang van de eerste afspraak/coachcall.
 2. Indien ik dit nodig acht, kan ik gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs verlangen.
 3. Indien je niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn hebt betaald, verkeer je door dat enkele feit direct in verzuim, zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Ingeval van jouw verzuim kan ik over het niet/niet tijdig betaalde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, lopend vanaf de verzuimdatum tot aan de dag van algehele voldoening. Daarnaast zal ik na 2 keer het niet betalen van de factuur het lidmaatschap voor de online omgeving tijdelijk stilzetten. Na de betaling krijg je weer onbeperkt toegang.
 4. Indien jij in verzuim bent of op andere wijze tekortgeschoten bent in de nakoming van één of meerdere verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van de factuurkosten inclusief incassokosten voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen in dat geval minimaal 15% van het onderhavige factuurbedrag met een minimum van € 45,-.
 5. Stresspreventie.nl is gerechtigd elektronisch te factureren indien daarvoor goedkeuring is gegeven.

Artikel 7 | Tussentijdse beëindiging

 1. Het is Partijen niet toegestaan de Overeenkomst tussentijds op te zeggen, tenzij sprake is van onvoorziene omstandigheden zoals bedoeld in artikel 5 punt 6.
 2. De in het vorige lid bedoelde onvoorziene omstandigheden dienen van dien aard te zijn dat van de Partij die een beroep op dit artikel doet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid de instandhouding van de Overeenkomst tot het overeengekomen tijdstip niet mag verwachten.
 3. Indien jij de Overeenkomst tussentijds beëindigt, dan ben je de volgende kosten aan mij verschuldigd:
 4. Alle kosten die ik reeds heb gemaakt in het kader van de Overeenkomst; en
 5. 100% van de resterende overeengekomen vergoeding.
 6. In geval van opzegging ben je niet gerechtigd het reeds opgeleverde op enige wijze te gebruiken behalve tenzij ik dit anders schriftelijk met jou overeenkom.
 7. Indien je voortijdig annuleert dan ben je de volledige aanbetaling aan mij verschuldigd en vervangen de overige deelnamekosten.

Artikel 8 | Trainingen en workshops – annuleringen & betaling

 1. In afwijking van artikel 6 dient de factuur met betrekking tot een workshop/training betaald te worden binnen 8 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk vijf dagen voor aanvang van de workshop/training
 2. Bij niet tijdige betaling van de factuur vervalt jouw plaats in de workshop/training
 3. Annuleringen voor een workshop/training dienen schriftelijk gedaan te worden en de volgende annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing: Binnen 5 dagen voor aanvang van de training 100 % van de kosten, 5 tot 14 dagen voor aanvang van de training > 50% van de kosten, meer dan 14 dagen voor aanvang van de training > 25% van de kosten
 4. De door jou gemiste gesprekken kunnen niet ingehaald worden.
 5. Kom je te laat bij een afspraak online, dan wordt de oorspronkelijke afspraak niet verlengd in verband met volgende afspraken. Tevens kan de gemiste tijd niet worden ingehaald.

Artikel 9 | Annuleren van een coaching sessie

 1. Indien je onze afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert, of niet verschijnt bij de afspraak, dan ben je alsnog de overeengekomen kosten voor deze afspraak aan mij verschuldigd.
 2. Indien sprake is van overmacht mag ik onze afspraak wel annuleren en verplaatsen, zonder daarmee toerekenbaar tekort te schieten, naar een ander tijdstip.
 3. Afspraken worden ingepland, gewijzigd en geannuleerd door een mail te sturen naar info@stresspreventie.nl

Artikel 10 | Geheimhouding

 1. Wij zijn beide verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie de is verkregen tijdens de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Informatie heeft als vertrouwelijk te gelden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. Enkel jouw persoonsgegevens gebruik ik om enkel mijn dienstverlening te optimaliseren. Ik houd mij aan de wettelijke regels omtrent de Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 11 | Aansprakelijkheid

 1. Ik ben tegenover jullie slechts aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Daarvan is sprake indien ik niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van de Overeenkomst, welke wel van mij verwacht had mogen worden.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade; De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Stresspreventie.nl aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Stresspreventie.nl toegerekend kunnen worden; De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover je kan aantonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
 3. Mijn aansprakelijkheid, voor zover deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag dat in het kader van de beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het onderhavige eigen risico van Stresspreventie.nl
 4. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is mijn aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de vergoeding die Stresspreventie.nl en Opdrachtgever voor de werkzaamheden in de Overeenkomst zijn overeengekomen.
 5. In afwijking van het vorige lid, wordt bij een Overeenkomst met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid beperkt tot de over de laatste drie maanden verschuldigde vergoeding.
 6. Ik ben ook niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ik ben uitgegaan van, door of vanwege door jullie verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 7. Tevens ben ik nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen: stagnatie in de geregelde gang van zaken in jouw onderneming, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van mijn werkzaamheden.
 8. Ik ben niet aansprakelijkheid voor eventuele tekortkomingen of onrechtmatige daden van de door mij ingeschakelde derden noch voor schade die hiermee in verband staat. Ik zal de algemene voorwaarden van de door hem ingeschakelde derden aan je mogen tegenwerpen voor zover het de uitvoering van de Overeenkomst door deze derden betreft.
 9. Je vrijwaart mij voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.
 10. Alle uitsluitingen en beperkingen van mijn aansprakelijkheid, lijdt slechts uitzondering ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van Stresspreventie.nl

Artikel 12 | Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan jou ter beschikking gestelde zaken berusten uitsluitend bij Stresspreventie.nl, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Ik verleen aan jullie slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet sub-licentieerbaar gebruiksrecht en het is niet toegestaan om documenten die verstrekt zijn voor coaching en/of trainingsdoeleinden te verstrekken aan derden, te publiceren noch te gebruiken voor elke vorm van commerciële doeleinden.
 2. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Stresspreventie.nl, reken ik vijfmaal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade
 3. Stresspreventie.nl behoudt zich het recht voor om alle aan de (uitvoering van de) Overeenkomst ten grondslag liggende zaken en ideeën zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden.

Artikel 13 | Klachtenprocedure

 1. Heb je klachten over mijn dienstverlening of over de factuur? Dan hoor ik dat graag binnen vijf werkdagen na voltooiing van de dienstverlening dan wel na ontvangen van de factuur.
 2. Indien ik je klacht niet tijdig heb ontvangen, dan geef je mij geen ruimte meer om adequaat op de klacht in te gaan en om te onderzoeken of er een oplossing mogelijk is.
 3. Het indienen van een klacht schort jouw betalingsverplichting overigens niet op.
 4. We zijn aangesloten bij IHR waar u een klacht kunt indienen, wanneer we er samen niet uitkomen. Echter zullen we altijd eerst trachten het samen op te lossen.

Artikel 14 | Opschorting en ontbinding

 1. Stresspreventie.nl is bevoegd de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, zonder enige ingebrekestelling te versturen en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, indien:
 2. Je bedrijf of jijzelf in gebreke is met het (tijdig)nakomen van een verplichting uit de Overeenkomst;
 3. Aannemelijk is dat je niet, niet volledig en/of niet tijdig aan een verplichting aan Stresspreventie.nl zal (kunnen) voldoen;
 4. Je bedrijf in staat van faillissement is verklaard, onder curatele is gesteld, surseance van betaling heeft verkregen of de wettelijke schuldsaneringsregeling op jou van toepassing is verklaard, of een verzoek daartoe aanhangig is;
 5. Opschorting en ontbinding zijn slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 6. Daarnaast ben ik bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden verlangd.
 7. Alle eventuele verplichtingen van jou aan Stresspreventie.nl worden na ontbinding onmiddellijk opeisbaar.
 8. Opschorting en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de al verrichte werkzaamheden onverminderd. Tevens heb ik de mogelijkheid om een vergoeding van jou te eisen voor schade, kosten, gederfde inkomsten en interesten veroorzaakt door jouw wanprestatie en de ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 15 | Overmacht

 1. Overmacht aan mijn zijde schort mijn (verdere) verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op, zolang de overmacht voortduurt.
 2. Onder overmacht wordt verstaan, naast wat daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, elke van de wil van Stresspreventie.nl onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd en welke noch krachtens de wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor mijn risico behoort te komen. Ziekte, overlijden en/of arbeidsongeschiktheid van de persoon die de Overeenkomst uitvoert en derden welke bij de opdracht betrokken zijn, daaronder begrepen.
 3. Zodra zich bij Stresspreventie.nl een overmachtstoestand voordoet, meldt zij dat Opdrachtgever direct tenzij dat gezien de omstandigheden in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd.
 4. Wanneer ik bij het intreden van de overmachtstoestand al gedeeltelijk aan mijn verplichtingen heb voldaan, ben ik gerechtigd het al uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren.
 5. Wanneer de overmacht meer dan drie maanden voortduurt, hebben Partijen het recht de Overeenkomst per direct, en zonder rechterlijke tussenkomt of enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Artikel 16 | Slotbepaling

 1. Deze voorwaarden blijven van kracht indien Stresspreventie.nl van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 2. Alle rechtsverhoudingen tussen Partijen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
 3. De rechter van het Arrondissement Zuid-Nederland, locatie Breda, is bij uitsluiting bevoegd ter zake van ieder geschil tussen Partijen dat verband houdt met de onderhavige Overeenkomst.
 4. Er is sprake van een geschil als bedoeld in het vorige lid zodra één van de Partijen dat stelt.
 5. Deze voorwaarden treden op 1 januari 2020 in werking.

Tot zover de algemene voorwaarden. Eens met deze punten? Laten we gaan samenwerken!